Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру

ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің
2014 жылғы 9 маусымдағы
№ 633 қаулысымен бекітілген

«Балаларғақосымшабілім беру бойыншақосымшабілім беру
ұйымдарынақұжаттарқабылдаужәнеоқуғақабылдау» мемлекеттік
көрсетілетінқызмет стандарты

 1. Жалпы ережелер

 

 1. «Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.
 3. Мемлекеттікқызметтібалаларғаарналғанқосымшабілім беру ұйымдары, жалпы орта білім беру ұйымдары (бұданәрі – көрсетілетінқызметтіберуші) көрсетеді.

Мемлекеттікқызметтікөрсетуүшінқұжаттардықабылдаужәне беру көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсесіарқылыжүзегеасырылады.

 

 1. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

 

 1. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

1) құжаттартоптамасынтапсыруүшінкезеккүтудіңрұқсатетілгенеңұзақуақыты – 15 минуттанаспайды;

2) көрсетілетінқызметтіалушығақызметкөрсетудіңрұқсатетілгенеңұзақуақыты – 15 минуттанаспайды.

 1. Мемлекеттікқызметтікөрсетунысаны: қағазтүрінде.
 2. Мемлекеттікқызметтікөрсетудіңнәтижесі: білімалушыныата-анасыныңбірініңнемесезаңдыөкілініңөтінішінегізіндебалаларғақосымшабілім беру бойыншақосымшабілім беру ұйымынақабылдау.

Мемлекеттікқызметкөрсетунәтижесінұсынунысаны: қағазтүрінде.

 1. Мемлекеттікқызметтегінкөрсетіледі.
 2. Көрсетілетінқызметтіберушініңжұмыскестесі: ҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесдемалысжәнемерекекүндерінқоспағанда, дүйсенбі мен сенбіаралығындабелгіленгенжұмыскестесінесәйкессағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгітүскіүзіліспенсағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.
 3. Көрсетілетінқызметтіберушігекөрсетілетінқызметтіалушыныңөзінемесеоныңзаңдыөкіліжүгінгенкездемемлекеттікқызметкөрсетуүшінқажеттіқұжаттартізбесі:

1) ата-анасынан (заңдыөкілден) өтініш (еркіннысанда);

2) баланыңжекебасынкуәландыратынқұжат;

3) денсаулықжағдайытуралыанықтама (медициналық паспорт).

 

 1. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша республикалық
  маңызы бар қаланың және астананың, ауданның (облыстық маңызы
  бар қаланың) жергілікті атқарушы органдарының, мемлекеттік
  көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды
  адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану
  тәртібі

 

 1. Мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағым жазбаша түрде:

1) Министрліктіңwww.edu.gov.kz интернет-ресурсының «Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтер» бөліміндекөрсетілгенмекенжайларбойыншареспубликалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) жергіліктіатқарушы органы басшысыныңатына;

2) республикалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) жергіліктіатқарушыоргандарының интернет-ресурстарындакөрсетілгенмекенжайларбойыншакөрсетілетінқызметтіберушібасшысыныңатынашағымдықабылдағанадамныңтегі мен аты-жөні, берілгеншағымғажауапалумерзімі мен орныкөрсетілеотырыпберіледі.

Көрсетілетінқызметтіберушінің, республикалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың), жергіліктіатқарушыорганыныңатынашағымытіркелгенкүніненбастап бес жұмыскүніішіндеқарауғажатады.
Мемлекеттікқызметкөрсетунәтижелеріменкеліспегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттікқызметкөрсетусапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганғажүгінеалады.

Мемлекеттікқызметкөрсетусапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганныңмекенжайынакеліптүскенкөрсетілетінқызметтіалушыныңшағымытіркелгенкүніненбастап он бес жұмыскүніішіндеқарауғажатады.

Шағымданутәртібітуралыақпараттымемлекеттікқызметкөрсетумәселелеріжөніндегібірыңғайбайланысорталығыарқылыалуғаболады.

 1. Көрсетілгенмемлекеттікқызметнәтижелеріменкеліспегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушыҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындабелгіленгентәртіппенсотқажүгінугеқұқылы.

 

 1. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
  қойылатын өзге де талаптар

 

 1. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.
  13. Мемлекеттікқызметкөрсетумәселелеріжөніндегібірыңғайбайланысорталығы: 8-800-080-7777, 1414.