О работе КГКП "Центр детско-юношеского творчества "Әлем"

 1. Біздің орталықтың негізгі мақсаты балаларға қосымша білім беру және тәрбиелеу саласында қызмет атқару болып табылады.

Біздің орталықта Қазақстан Республикасының нормативтік заңнамасына сәйкес тәрбие жұмысының жүйесі құрылған.

Орталықтың міндеті: Теміртау қаласында балалардың бойындағы шығармашылық мүмкіндіктерін ашуға және анықтауға жағдай жасау.

БЖШО қаламызда тұрып жатқан барлық ұлт балаларына білім алуға қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Біздің орталық әр балаға өзінің бос уақытын тиімді пайдалануға, жан-жақты дамуына және өзін-өзі анықтауға мүмкіндік жасайды. Балалардың өзі қалаған бірнеше үйірмелерге қатысуға және жыл ішінде ерікті түрде ауыстыруға құқығы бар. Оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі.

2. “Әлем” БЖШО білім беру процесін табысты іске асыру үшін жақсы материалдық базасы бар: балалық шақтың әдемі аралына ұқсас біздің типтік ғимаратымыз қаланың ыңғайлы ауданында орналасқан. Орталықта қысқы бақ, 200 орындық көрермендер залы,  2 балет залы, ойын-сауық өткізуге арналған қонақ бөлме, экспонаттар жиналған әскери даңқ мұражайы, әдістемелік кабинет,  санитарлық нормалар мен ережелерге сай кабинеттер, костюмдерді сақтайтын гардероб.

3. “Әлем” БЖШО -ның оқу-тәрбие процесінің мақсаты: Қазіргі заман жағдайына бейімді, білімді, дені сау, әлеуметтік белсенді бала дамыту үшін жағдай тудыру.

“Әлем”БЖШО білім беру және тәрбие процесінде  жеке тұлғаны дамытуда бағдарлы түрде жас ерекшеліктеріне қарай топтарға бөліп жүзеге асыру негізделген (үйірме, студия, клуб, ансамбль, театр). Топтағы балалар саны базалық жүктемеге сәйкес: бірінші оқу жылында – 15 адам, екінші және келесі жылдарда – 12 адам. Тәрбиеленушілердің жасы 18 жасқа дейін.

“Әлем”БЖШО өзінің оқу-тәрбие жұмысын алты бағыт бойынша жүзеге асырады: спорттық, өнер – эстетикалық шығармашылық, техникалық шығармашылық, туристік-аймақтық, сәндік-қолданбалы өнер, әлеуметтік және гуманитарлық шығармашылық.

Орталықтың біірлестіктері мен үйірмелеріне мыңнан астам  балалар қатысады.

Біздің қосымша білім беру мекемеміздің қызметімен әр түрлі әлуеметтік деңгейдегі тәрбиеленушілер қолданады, олардың қатарында: Балалар үйінің тәрбиеленушілері, мектеп-интернаттарының оқушылары, мүгедек балалар, жетім балалар, жағдайы төмен отбасының балалары, орталық қызметкерлерінің балалары.

“Әлем”БЖШО әр бір балаға өз мүмкіндігін жетілдіруге мүмкіндік береді. Біздің орталықта 38 бірлестік жұмыс істейді және олардың саны үнемі өсуде.

4. “Әлем”БЖШО-да жеке тұлғаның шығармашылығын дамыту үшін барлық жағдай жасалып, жоғары білікті, шебер педагогтер еңбек етуде.

Қазіргі таңда біздің орталықтың жоғары және бірінші санатты мұғалімдерінің  сапасы 65% құрайды.

Балалар-жасөспірімдер орталығының білім беру бағдарламасы білім беру процессі барысында  алға қойылған мақсаттарды  тиімді шешуге, тұлғаның бейімділігі мен қабілеттілігін, жеке мүдделерін толық қарастыруға,  өзін-өзі тануға, анықтауға, рухани-адамгершілік, шығармашылық және кәсіби дамуына, салауатты өмір салтын ұстануына мүмкіндік береді.

Барлық топтар мен бірлестіктерде тәрбиеленушінің жеке қабілеттерін ескере отырып, қызығушылығын арттыру, танымдық белсенділігін арттыра отырып жаңадан келген баладан бастап түлектерге дейін өзінің таңдаған бағыты бойынша барлық қадамдардан өтіп, шеберлік шыңына жеткізу көзделген.

5. Біздің тәрбиеленушілеріміз үнемі балалар шығармашылығы көрмелерінің белсенді қатысушы болып табылады. Халқыаралық және Мемлекеттік байқаулардың жеңімпаз қатысушылары болып табылады. Үздік тәрбиеленушілердің суреттері орталықтың “Аллея Славы” құрмет қабырғасында және орталықтың сайтында жарияланған. «Әлем» БЖШО тәрбиеленушілері өз таңдауы бойынша билеу, бейнелеу, тоқу, ән шырқау және техникалық шығармашылықпен айналыса алады.

Әлеуметтік белсенді тұлғаны тәрбиелеу , көшбасшылықты дамыту «Равный обучает равного», “Жас көшбасшылар ассоциациясы”, “Жас ұлан” ББЖҰ Теміртау филиалының, волонтерлер клубының  жобаларын іске асыру барысында жүзеге асырылады.

6. “Әлем” – бұл шуақты, жарқын махаббат пен шығармашылық әлемі.

Біз сіздерді күнде 9.00-ден 20.00 дейін қуана күтеміз!

Балаңыздың біздің ұжымға  келген күнінен бастап  педагогтер қуанышпен құшақ жайып, жылы жүзбен қарсы алып, табысты  қарым –қатынас орната алады. Болашақта балаңыздың шығармашылықта өз орнын табысты табуына бар ықыласпен көмек көрсетеді. Сіздің балаңыз өз мүмкіндігін танып, қабілетін ашып, өз жүрегінің қалауына жол таба алатынына  Біз сенімдіміз!

Біз сіздерді қуанышпен күтеміз!


1. Основным назначением нашего центра  является осуществление деятельности в области дополнительного образования и воспитания детей.

В нашем центре сформирована система учебно-воспитательной работы в соответствии с нормативными законодательными актами Республики Казахстан.

Миссия центра: Создание микросферы центра, как воспитательного пространства творческих возможностей и выбора для детей города Темиртау.

ЦДЮТ “Әлем” обеспечивает доступность образовательных услуг для детей всех слоев населения, всех национальностей. Каждый воспитанник нашего центра  имеет возможность для разностороннего развития и самоопределения в сфере свободного времени. Имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года. Обучение ведется на казахском и русском языках.

2. В “Центре детско-юношеского творчества “Әлем” для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса  есть хорошая материальная база: наше красивое типовое здание расположенное в удобном районе города, напоминает красивый островок детства утопающий в зеленых деревьях. В центре есть красивый зимний сад, зрительный зал на 200 мест, 2 балетных зала, гостиная для проведения развлекательных программ, Музей боевой славы с экспонатами, методический кабинет, учебные кабинеты, соответствующие санитарным нормам и правилам, оснащенных компьютерами костюмерная. Кабинеты центра оснащены современным интерактивным оборудованием и компьютерами, подключенными к сети Интернет.

3. Цель учебно-воспитательного процесса в “Центре детско-юношеского творчества “Әлем” : Создание благоприятных условий для эффективного развития свободной, образованной, физически здоровой, социально активной личности воспитанника, его успешной  профессиональной ориентации, социализации и адаптации к современным социальным  условиям.

Опираясь на личностно-ориентированный подход в процессе образования и воспитания обучение в “Центре детско-юношеского творчества “Әлем” осуществляется в разновозрастных и одновозрастных группах (кружок, студия, клуб, ансамбль, театр). Наполняемость групп соответствует базовой нагрузке: первый год – 15 человек, второй и последующие-12 человек. Возраст воспитанников до 18 лет.

Свою учебно-воспитательную деятельность ДЮЦ осуществляет по шести направлениям: спортивное; художественное – эстетическое творчество; техническое творчество; туристско – краеведческое; декоративно-прикладное творчество; общественно-гуманитарное творчество.

В кружках и объединениях центра занимаются более тысячи детей разного пола. Услуги дополнительного образования  в нашем центре получают воспитанники различного социального уровня, в том числе: воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети-инвалиды, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей; дети сотрудников.

“Центр детско-юношеского творчества “Әлем” – великолепный шанс для каждого ребенка реализовать свои способности. Всего в нашем центре действует 38 объединений по интересам и их количество постоянно увеличивается.

4. Благоприятные условия для творческого развития личности воспитанников “Центра детско-юношеского творчества “Әлем” г. Темиртау создаются с помощью педагогических работников центра, имеющих достаточно высокий уровень квалификации и педагогического мастерства, на сегодняшний день общая доля педагогов нашего центра с высшей и первой  категорией составляет 65%.

Образовательные программы, реализуемые в “Центре детско-юношеского творчества “Әлем”  позволяют в ходе учебно-воспитательного  процесса качественно решать поставленные задачи, дают возможность более полно учитывать индивидуальные интересы, склонности и способности воспитанников, способствует самореализации, самоопределению, духовно-нравственному, творческому и профессиональному развитию личности, поиску, поддержке и развитию детской творческой одаренности, формированию здорового образа жизни.

Система индивидуального роста, действующая во всех кружках и объединениях по интересам, активизирует познавательную деятельность воспитанников центра  и предлагает пройти им  все ступени мастерства от новичка до выпускника, владеющего знаниями и мастерством по определенному профилю.

5. Наши воспитанники являются активными участниками постоянно действующей выставки детских творческих работ. Результативно участвуют в международных и республиканских конкурсах. Фотографии лучших воспитанников размещаются на “Аллее Славы” и на сайте центра.  Все воспитанники “Центра детско-юношеского творчества “Әлем” находят дело  по душе: танцуют, рисуют, вяжут,  занимаются художественным, техническим творчеством.

Воспитание социально активной личности, развитие лидерских качеств, осуществляется в процессе реализации проекта “Равный обучает равного”, во время организации работы “Ассоциации юных лидеров”, Темиртауского Филиала Единой Республиканской Детско-Юношеской Организации “Жас Ұлан”, волонтерского клуба.

6. “Әлем” – это страна любви и творчества, открытая и яркая, мы ждем Вас с 9.00 до 20.00 каждый день!
С первых дней пребывания детей в нашем коллективе педагоги стараются поддержать атмосферу успешного сотрудничества, радости и тепла, «ситуации успеха» для каждого ребенка, постепенно формируя ориентацию на возможность достижения ими положительного результата в избранном виде деятельности. Ребенка важно убедить в том, что он непременно сможет найти себе дело по душе и стать в этом деле успешным.

Мы Вам рады, мы Вас ждем!


1.The main purpose of our center is realization of activity in the sphere of additional education.

The system of teaching and educational work according to the law of the Republic of Kazakhstan has been generated in our center.

The aim of the center is the microsphere creation as an educational space of creative opportunities and giving a choice for children of our city.

The Center for children and teenagers provides availability of educational services for all levels of population and nationalities. Each pupil of our center has an opportunity for development and self-determination in spare time. A child has the right to have lessons in several study groups and change the group during the year. We have education in Kazakh and Russian languages.

2.There are good material resources for effective teaching and educational process in “Alem” center for children and young people”. Our building is located in a good district of the city. It looks like a beautiful island of the childhood surrounded by green trees. In the center you can see a beautiful winter garden, a concert hall for 200 places, 2 ballet halls, a room for entertainment programs, a Museum of Military Glory with exhibits, a methodical office, study rooms corresponding to appropriate sanitary standards and rules.

3. The purpose of teaching and educational process in “Alem” center for children and young people” is creating favorable conditions for effective development of free, educated, physically healthy, socially active personality of the pupil and his successful occupational guidance, socialization and adaptation to modern social conditions.

Education in “Alem” GKKP using personality-oriented approach in the course of education is carried out in uneven-age and even-aged groups (study group, studio, club, ensemble, theater). The fullness of groups corresponds to the basic loading: the first year – 15 people, the second and the following years – 12 people. The age of pupils is till 18 years.

There are six directions in “Alem” center for children and young people”: sport; the art – esthetic creativity; technical creativity; tourism and sightseeing; arts and craft creativity; public and humanitarian creativity.

More than a thousand children of a different sex are studied in study groups and associations of the center. Children of different social level have services of additional education in our center, including: pupils of orphanages and boarding schools, disabled children, orphan children, children from poor families; children of employees.

“Alem” center for children and young people” is a really good chance for each child to realize his or her abilities. There are 38 associations in our center and it’s quantity constantly increasing.

4.The tutors working in the center provide good conditions for creative development of personality of pupils in “Alem” center for children and young people” of our city. The employees are highly qualified and have pedagogical skills. Nowadays 65% of teachers of our center have the highest and the first category.

Educational programs  allow to solve aims during teaching and educational process, also programs give a chance to consider individual interests, tendencies and abilities of pupils, promotes self-realization, self-determination, spiritual moral, creative and professional development of the personality, search, support and development of children’s creative endowments, formation of a healthy lifestyle.

All study groups and associations have the system of individual growth and this system stirs up cognitive activity of pupils of the center and suggests passing them all steps of skills from the beginner to the graduate with knowledge and skills of a certain sphere.

5.Our pupils are active participants of exhibition of children’s creative works. They productively participate in the international and republican competitions. Photos of the best pupils are placed on the “Alley of Fame” and on the site of the center. All pupils of “Аlem” GKKP can find what they like: dancing, drawing, knitting, art, technical creativity.

Education of socially active personality, development of leadership skills, is carried out in the «The Equal Teaching the Equal» project, during organization of the “Association of young leaders” work, “Zhas Ulan” Temirtau Branch of the Uniform Republican Organization for children and young people, volunteer club.

6. “Alem” center for children and young people” is an open and bright country of love and creativity, we look forward to see you every day from 9.00 a.m. till 20.00 p.m.!

From the first days our teachers try to support the atmosphere of successful cooperation, pleasure and happiness, “a success situation” for each child. It is important to convince the child that he can find something, which will be interesting for him and become successful in this case.

We are glad to see you!